Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


PIERWSZE CZYTANIE  (Ez 16,59-63)


Bóg odnawia przymierze z Jerozolimą


Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.


To mówi Pan Bóg:

„Postąpię z tobą, Jeruzalem, tak jak ty postępowałaś, ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry twoje tak starsze, jak młodsze od ciebie, dam ci je za córki w myśl zawartego z tobą przymierza.

Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Panem, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła”, mówi Pan Bóg.


Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY  (Iz 12,2.3-4.5-6)


Refren: Gniew Twój ustąpił, w Tobie mam pociechę.


Oto Bóg jest moim zbawieniem, *

będę miał ufność i bać się nie będę.

Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *

On stal się dla mnie zbawieniem.


Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *

ze zdrojów zbawienia.

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. +

Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *

przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.


Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *

niech to będzie wiadome po całej ziemi.

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, *

bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 Tes 2,13)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,

ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.EWANGELIA  (Mt 19,3-12)


Nierozerwalność małżeństwa


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.


Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”

On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”

Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.

Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.

Kto może pojąć, niech pojmuje”.


Oto słowo Pańskie.
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści