Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31,31-34)


Moje prawo wypiszę na ich sercach


Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.


Pan mówi: «Oto nadchodzą dni kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: «Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».


Oto słowo Boże.Albo:

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10,11-18)


Udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani


Czytanie z Listu do Hebrajczyków.


Każdy kapłan Starego testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: «Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich serca, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę».

Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.


Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY (Ps 110 (109),1bcde.2-3)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.


Rzekł Pan do Pana mego: *

«Siądź po mojej prawicy,

Aż uczynię Twych wrogów *

podnóżkiem stóp Twoje».


Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *

«Panuj wśród swych nieprzyjaciół.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, +

w blasku świętości, *

Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 5,8-9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich którzy Go słuchają.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.EWANGELIA (Mk 14,22-25)


To jest Ciało moje. To jest Krew moja


Słowa Ewangelii według świętego Marka.


W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».


Oto słowo Pańskie.
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści