Liturgia - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Przejdź do treści


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 34, 4b-6. 8-9)


Bóg miłosierny i łagodny


Czytanie z Księgi Wyjścia


Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność».

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».


Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY (Dn 3, 52. 53-54. 55-56)


Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.


Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławione jest imię Twoje

pełne chwały i świętości, *

uwielbione i wywyższone na wieki.


Refren:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.


Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *

uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *

uwielbiony i przesławny na wieki.


Refren:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.


Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,

który zasiadasz na Cherubach, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.


Refren:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 13, 11-13)


Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej


Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!


Oto słowo Boże.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ap 1, 8)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.EWANGELIA (J 3, 16-18)


Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony


Słowa Ewangelii według Świętego Jana


Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».


Oto słowo Pańskie.
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści