Wspolnota Ojca Pio - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Przejdź do treści
W czwartek 23 marca po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie formacyjne grupy modlitewnej Św. O. Pio.ZASADY ŻYCIA CZŁONKOW GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. O. PIO.
WYCIĄG ZE STATUTÓW GRUPY MODLITEWNEJ.
 
 
Grupy modlitwy, powstałe z inicjatywy Św. O. Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Chcą działać w duchu posłuszeństwa wielokrotnym wezwaniom papieży i hierarchii, formułowanym w tej dziedzinie, zgodnie z tradycją wspaniale wyrażaną przez sobory powszechne, a zwłaszcza przez Sobór Watykański II. Grupy modlitewne chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości O. Pio:
 
a. Pełne i bezwarunkowe przylgniecie do Nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i kolegium biskupów.
 
b. Posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem dla grupy jest kapłan – dyrektor duchowy
 
c. Modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przezywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.
 
d. Wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Św. Pawła Apostoła.
 
e. Czynna miłość, miłosierdzie niosące ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu. /wstęp do statutów/.
 
 
Zaleca się Grupom Modlitwy następujące intencje ogólne: Kościół, papież, biskupi, powołania do Służby Bożej, uświecenie duchowieństwa, wzrost w gorliwości chrześcijańskiej, nawrócenie grzeszników i ateistów, chorzy, zwłaszcza nieuleczalnie, ludzie w podeszłym wieku i inne intencje w potrzebach Kościoła i społeczeństwa. /art. 15 statutów/.
 
Członkowie Grup poświęcają się modlitwie wynagradzającej i idąc za nauką Św. Pawła, ofiarują swoje cierpienia uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, Odkupiciela świata. Członkowie Grupy Modlitwy będą spełniać czyny pokuty i wynagrodzenia, żeby ich modlitwy były bardziej miłe Panu Bogu. /art. 16 statutów/.
 
Członkowie Grupy będą się starać być przykładem w przyjmowaniu cierpień i ofiar związanych z własnym stanem i szczery praktykowaniem życia chrześcijańskiego. W szczególności poświęcą się dziełom miłości, zwłaszcza w stosunku do chorych, starszych, żyjących na marginesie. /art. 16 statutów/.
 
 
Dnia 23 marca 2019 r., w naszej wspólnocie parafialnej ukonstytuowała się Grupa Modlitwy Św. O. Pio. Tworzy ją 30 członków. Opiekunem Grupy jest kapłan dyrektor – Ks. Mariusz Dziarmaga.
 
Spotkania grupy będą odbywać się 23 dnia każdego miesiąca /jest to pamiątka dnia śmierci Św. O. Pio – 23 września 1968 r/., o godz. wskazanej przez dyrektora grupy.


Prasa katolicka
Wróć do spisu treści